TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Finance and Planing Department

ptckh@tdu.edu.vn

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

CHỨC NĂNG

   - Tham mưu, giúp Hội đồng trường, Hiệu trưởng trong công tác xây dựng và quản lý tài chính của Trường, tổ chức thực hiện các quyết định về tài chính của Chủ tịch Hội đồng trường và Hiệu trưởng.

NHIỆM VỤ

   - Tham mưu cho Hội đồng trường và Ban Giám hiệu về công tác quản lý hoạt động tài chính đúng pháp luật, đúng quy chế.

   - Tham gia xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung quy chế tài chính và quản lý tài sản của trường và các quy định liên quan đến tài chính.

   - Lập các dự trù, kế hoạch thu, chi cho Trường

   - Thực hiện lập các dự án kinh doanh, phương án vay vốn sử dụng vốn để huy động các nguồn vốn.

   - Thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu học phí, lệ phí của sinh viên, các khoản thu nộp của các đơn vị thuộc trường có hoạt động thu chi tài chính.

   - Tham gia trong việc thỏa thuận, thực hiện các Hợp đồng của Nhà trường về giảng dạy, liên kết hoạt động, mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất.

   - Thực hiện việc chi trả tham mưu về vấn đề tiền lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác cho cán bộ, giảng viên; chi trả học bổng, các khoản chi  phục vụ học tập, giảng dạy, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

   - Theo dõi công nợ phải thu, phải trả.

   - Phối hợp với phòng QTTB quản lý TSCĐ, CCDC và nhiên liệu của trường.

   - Thu, chi hộ các khoản bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, đồng phục cho sinh viên.

   - Thực hiện kê khai, quyết toán các loại thuế, phí: thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, thuế sử dụng đất, lệ phí tuyển sinh…

   - Tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ hiện hành và theo yêu cầu của Bộ giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục, Hội đồng trường và Ban Giám hiệu và các đơn vị chức năng, thực hiện bảo quản, lưu trữ chứng từ theo quy định.

   - Thực hiện các báo cáo thống kê theo quy định của Luật thống kê.

 

logo

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Địa chỉ: Tầng trệt, khối nhà học chữ O - Địa chỉ: 68 Trần Chiên, KV. Thạnh Mỹ, P.Lê Bình, Q.Cái Răng, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3780 098 - Mã số thuế Trường Đại học Tây Đô: 1800626662

Website: www.fpd.tdu.edu.vn

Email: ptckh@tdu.edu.vn

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông