Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Đại học Tây Đô Thành phố Cần Thơ, có chức năng tham mưu, giúp Đại học Tây Đô thực hiện chức năng quản lý về lĩnh vực tài chính, tài sản, kế hoạch và đầu tư. Tham gia xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung quy chế tài chính và quản lý tài sản của trường và các quy định liên quan đến tài chính. 5. Thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu học phí, lệ phí của học sinh - sinh viên, các khoản thu nộp của các đơn vị thuộc trường có hoạt động thu chi tài chính ...

Thư viện hình ảnh

hinhphonghinhphong1hinhphong2hinhphong5hinhphong4hinhphong3hinhphong6

Go to top