Phòng Tài chính – Kế hoạch gồm 07 nhân sự và được phân công, phân nhiệm cụ thế như sau:

Stt

Họ và tên

Chưc vụ

Nhiệm vụ

1

ThS. Trần Thúy Nghiệm

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó trưởng phòng

phụ trách

- Chỉ đạo, quản lý chung, quản lý về chuyên môn kế toán của phòng theo đúng quy chế của HĐQT, BGH và Pháp luật hiện hành.

- Lập báo cáo thuế TNDN, quyết toán, báo báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị.

- Thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Luật Kế toán.

- Thực hiện các hồ sơ giao dịch tín dụng, tham gia ban xây dựng cơ bản.

2

ThS. Đào Thanh Lam

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

kế toán

- Kế toán ngân hàng

- Kế toán thuế và quyết toán thuế TNCN

- Quản lý học phí các lớp Liên thông, VB2, VHVL

- Dự thảo các biên bản họp của HĐQT.

3

ThS. Dương Thị Thủy

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

 kế toán

- Kế toán tổng hợp;

- Kế toán thanh toán;

- Kiểm tra, đối chiếu sổ kế toán, đối chiếu sổ quỹ;

- Quản lý học phí, BHYT và BHTN cho sinh viên các lớp đại học khóa 12.

- Phụ trách việc hướng dẫn sinh viên làm hồ sơ đổi thẻ bảo hiểm y tế và hồ sơ thanh toán với cơ quan bảo hiểm khi phát sinh ốm đau, tai nạn.

4

ThS. Thái Phương Phi

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

kế toán

- Kế toán TSCĐ;

- Kế toán công nợ;

- Quản lý và soạn thảo công văn đi, đến.

- Quản lý học phí, BHYT và BHTN cho sinh viên các lớp đại học khóa 13.

5

ThS. Nguyễn Huy Trung

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

kế toán

- Kế toán tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ;

- Kế toán thuế GTGT;

- Kế toán thanh toán: chi phí tuyển sinh, thù lao giảng dạy…

- Quản lý học phí, BHYT và BHTN cho sinh viên các lớp đại học khóa 11, 14.

- Quản lý học phí học viên các lớp cao học.

6

ThS. Nguyễn Xuân Tiền

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thủ quỹ

- Thực hiện việc thu, chi tiền, theo dõi quỹ tiền mặt, séc,  đối chiếu với kế toán

7

ThS. Trần Kiều Tiên

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chuyên viên

(giúp công tác

thủ quỹ)

- Giúp công tác thủ quỹ: thực hiện việc thu, chi tiền, theo dõi quỹ tiền mặt, séc,  đối chiếu với kế toán

 

 

 

 

Thư viện hình ảnh

6ab968449dcb6e9537dahinhphongf95138adcd223e7c6733613d15c3e04c13124a5d

Go to top