A. CHỨC NĂNG:

        Phòng Tài chính Kế hoạch là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tây Đô, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Hiệu trưởng phụ trách tài chính, Ban Giám hiệu và Hội đồng quản trị nhà Trường. Phòng Tài chính Kế hoạch có chức năng tham mưu, giúp Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu trong công tác xây dựng và quản lý tài chính của Trường, tổ chức thực hiện các quyết định về tài chính của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu.

B. NHIỆM VỤ

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu về công tác quản lý hoạt động tài chính đúng pháp luật, đúng quy chế.

- Tham gia xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung quy chế tài chính và quản lý tài sản của trường và các quy định liên quan đến tài chính.

- Lập các dự trù, kế hoạch thu – chi cho Trường.

- Thực hiện lập các dự án kinh doanh, phương án vay vốn, sử dụng vốn, để huy động các nguồn vốn.

- Thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu học phí, lệ phí của sinh viên - học sinh, các khoản thu nộp của các đơn vị thuộc trường có hoạt động thu chi tài chính.

- Tham gia trong việc thỏa thuận, thực hiện các Hợp đồng của Nhà trường về giảng dạy, liên kết hoạt động, mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất.

- Thực hiện việc chi trả tham mưu về vấn đề tiền lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác cho cán bộ, giảng viên; chi trả học bổng, các khoản chi phục vụ học tập, giảng dạy, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.

- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả.

- Phối hợp với phòng QTTB quản lý tài sàn cố định, công cụ dụng cụ, nhiên liệu của trường.

- Thu - chi hộ các khoản bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, đồng phục cho sinh viên, hoc sinh.

- Thực hiện kê khai, quyết toán các loại thuế, phí: thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế sử dụng đất, lệ phí tuyển sinh…

- Tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ hiện hành và theo yêu cầu của Bộ giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Giáo dục Đào tạo, Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu và các đơn vị chức năng, thực hiện bảo quản, lưu trữ chứng từ theo quy định.

- Thực hiện các báo cáo thống kê theo quy định của Luật thống kê.

        - Phối hợp với đơn vị kiểm toán, thuế trong công tác kiểm toán, quyết toán thuế.

        - Tất cả kế hoạch thu chi phải theo quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và theo các quyết định chi hàng năm, hàng quý, hàng tháng và theo vụ việc phải được HĐQT thông qua biên bản và ban hành quyết định cụ thể cho từng vụ việc.

Thư viện hình ảnh

hinhphonghinhphong1hinhphong2hinhphong5hinhphong4hinhphong3hinhphong6

Go to top