Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài chính Kế hoạch như sau

 1. Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu về công tác quản lý hoạt động tài chính đúng pháp luật, đúng quy chế.
 2. Tham gia xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung quy chế tài chính và quản lý tài sản của trường và các quy định liên quan đến tài chính.
 3. Thực hiện lập các dự án kinh doanh, phương án vay vốn sử dụng vốn để huy động các nguồn vốn
 4. Lập các dự trù, kế hoạch thu – chi cho đơn vị..
 5. Thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản thu học phí, lệ phí của học sinh - sinh viên, các khoản thu nộp của các đơn vị thuộc trường có hoạt động thu chi tài chính.
 6. Tham gia trong việc thỏa thuận, thực hiện các Hợp đồng của Nhà trường về giảng dạy, liên kết hoạt động, mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất.
 7. Thực hiện việc chi trả tham mưu về vấn đề tiền lương, các khoản phụ cấp và các chế độ khác cho cán bộ, giảng viên; chi trả học bổng, các khoản chi phục vụ học tập, giảng dạy, xây dựng cơ sở vật chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.
 8. Theo dõi công nợ phải thu, phải trả.
 9. Phối hợp với phòng QTTB quản lí tài sản cố định, công cụ dụng cụ, nhiên liệu của trường.
 10. Thu – chi hộ các khoản bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn, đồng phục cho học sinh, sinh viên.
 11. Thực hiện kê khai, quyết toán các loại thuế, phí: thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế sử dụng đất, lệ phí tuyển sinh…
 12. Tổng hợp, báo cáo về hoạt động tài chính theo chế độ hiện hành và theo yêu cầu của Bộ giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục, Hội đồng quản trị và Ban Giám hiệu và các đơn vị chức năng, thực hiện bảo quản, lưu trữ chứng từ theo quy định.
 13. Thực hiện các báo cáo thống kê theo quy định của Luật thống kê.
 14. Phối hợp với đơn vị kiểm toán, thuế trong công tác kiểm toán, quyết toán thuế
 15. Tham gia công tác tư vấn tuyển sinh, quảng bá hình ảnh của trường; các công tác khác theo phân công Ban giám hiệu.

Thư viện hình ảnh

hinhphonghinhphong1hinhphong2hinhphong5hinhphong4hinhphong3hinhphong6

Go to top